ANUNȚ cu rezultatele probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de șofer I, din cadrul Compartimentului mijloace auto și de aerodrom la Centrul de Cercetări și Încercări În Zbor

 

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului Punctaj la proba interviu Mențiunea

Admis/Respins

3 NAIDIN ADRIAN 88 ADMIS
4 STANCU ADRIAN 75 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei pot formula contestație până la data de 11.08.2021 ora 15.00 conform art. 20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la Sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor, nr.10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Mr. Toma Maria, tel. 0251435292, int.110.

Secretarul comisei de concurs: Mr. TOMA Maria