ANUNŢ cu rezultatele probei interviu pentru încadrarea postului vacant de Tehnician debutant în Atelierul producție sisteme criptografice din Secţia producţie şi mentenanţă sisteme criptografice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj la interviu Menţiunea admis/respins
1. Rădoi Claudia-Mihaela 90 Admis

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei interviu poate formula contestaţie până la data de 05.07.2019, ora 1400, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c.dr.ing. BOTEANU Adina, telefon 021 423 30 58 int. 280.