ANUNȚ cu rezultatele probei orale și practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de cercetător ştiinţific în Laboratorul testare-evaluare aeronave din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

Nr. crt. Codul candidatului Nota la proba orală și practice Mențiunea admis/respins
1. CSLTEA-02512Z-01 8,13 Admis

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele la probei probei orale și practice pot formula contestație până la data de 06.07.2022 ora 1500 conform art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la  sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Mr. Toma Maria, tel 0251435292, int 110.