ANUNŢ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I în secţia Sisteme energetice-grupa microproducţie mijloace explozive şi pirotehnice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practică Menţiunea admis/respins
1. Ţăranu Nicolae 89,17 ADMIS
2. Gheorghiţă Ionel 77,5 ADMIS

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie până la data de 22.06.2022, între orele 08.00 – 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Popescu Bogdan, telefon 021/332.11.99 int. 128.