ANUNŢ cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară muncitor calificat I în Secţia intervenţiu la evenimente CBRN şi ecologice – Echipa mobilă de intervenţii ECO şi BIO/Grupa intervenţii CBRN-ECO

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practică Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. Marinescu Albert-Florin 86,66 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 11.07.2019, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.e. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.