ANUNŢ cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de Șofer I la Compartimentul transport și mentenanță din Agenția de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 la proba practică

Menţiunea

admis/respins

1. Stoenică Marian 91,33 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei practice poate formula contestaţie până la data de 28.07.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058, int. 144/258.

Candidatul declarat admis susţine proba de interviu în data de 30.07.2021, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.