ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la Atelierul electronică şi comunicaţii din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Bucșaru Roxana-Violeta 56 puncte Admis

Candidata nemulţumită de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 20.01.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.adj. Dumitru Elena 021/4233058, int. 144/258.