ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. Lupu Ștefan-Valentin 71 puncte ADMIS
2. Cotescu Adrian-Petrișor 51 puncte ADMIS
3. Munteanu Marian-Ionuț 50 puncte ADMIS
4. Ivan Alexandra Neprezentat RESPINS
Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 10.12.2021, ora 10.00 la sediul
Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 08.12.2021,
ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare,
la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Belgiu Adrian 021/4233058, int.
144/258.