ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la Biroul specificații tehnice și standardizare din Secția management programe de CDI și specificații tehnice din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Punctaj la proba scrisă
Menţiunea
admis/respins

1.
Cutieru Petre-Daniel
53,30
ADMIS

2.
Fronea Liliana
Neprezentat
RESPINS

Candidatul admis va susține proba de interviu în data de 10.12.2021, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 08.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela 021/4233058, int. 144/258.