ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme C4ISR din Secția cercetare dezvoltare sisteme C4ISR și sisteme integrate de securitate din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Punctaj la proba scrisă
Menţiunea
admis/respins

1.
Dinu Florin Mugurel
56
ADMIS

2.
Grigore Rodica
36
RESPINS

3.
Plăpămaru Marcel
36
RESPINS

4.
Bonini Gabriel
Neprezentat
RESPINS

Candidatul declarat admis va susţine proba de interviu în data de 10.12.2021, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 08.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana 021/4233058, int. 144/258.