ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de referent debutant în Biroul programe de CDI din Secţia management programe de CDI şi specificaţii tehnice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Ilie Mihaela 51 ADMIS
2. Cristea Gabriela Neprezentat RESPINS
3. Nicolae Roberto-Alexandru 66 ADMIS
4. Grigore Rodica 28 RESPINS
5. Ilie Florin-Iulian Neprezentat RESPINS

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 09.12.2021, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 07.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela 021/4233058, int. 144/258.