ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de referent debutant în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică din Secția cercetare dezvoltare tehnologii informaționale avansate și sisteme de securitate cibernetică din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Cristea Gabriela 85,00 puncte ADMIS
2. Cârjan Monica-Ana 80,00 puncte ADMIS

Candidații declarați ”admis” vor susţine proba de interviu în data de 22.12.2021, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 20.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana 021/4233058, int. 144/258.