ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE CONCURSULUI PENTRU EXAMENULUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU POSTUL DE INGINER GR.II DIN CENTRUL DE CERCETĂRI SI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidaţiilor Punctaj la proba scrisă (puncte) Menţiunea promovat/ nepromovat
1 TOMA VALENTIN LAURENȚIU 100 PROMOVAT

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 23.09.2020 ora 15.30 conform art.45, alin (7) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Col. Iordache Marius,  telefon 0251/435292, int. 110.