ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN GRADELE PROFESIONALE REFERENT DE SPECIALITATE GR.II ȘI REFERENT IA ÎN DEPOZITUL INTERMEDIAR DE ARHIVĂ TEHNICĂ

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Stan Cristiana 86,00 pct. Promovat
2. Popescu Mihail 80,67 pct. Promovat

 

Candidații  nemulţumiti de punctajul obţinut  pot  formula contestaţie până la data de 20.03.2020, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Dascălu Roxana-Mihaela, 021/4233058, int. 258.