ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL ARHIVAR LA DOCUMENTAȚII TEHNICE ÎN DEPOZITUL INTERMEDIAR DE ARHIVĂ TEHNICĂ DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Promovat/nepromovat

1.

Bîrsănel Mihaela

80,00 pct.

Promovat

Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate formula contestaţie până la data de 04.11.2020, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Dascălu Roxana-Mihaela, 021/4233058, int. 258.