ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT DE SPECIALITATE GR. III ÎN BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Argeșanu George-Gabriel 85,00 pct. Promovat

 

Candidatul  nemulţumit de punctajul obţinut  poate  formula contestaţie până la data de 28.07.2020, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058, int. 258.