ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT I LA DOCUMENTE CLASIFICATE DIN COMANDAMENTUL AGENŢIEI DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Cazacu Mirela-Florentina 83,33 pct. Promovat

 

Candidatul  nemulţumit de punctajul obţinut  poate  formula contestaţie până la data de 24.11.2021, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 258.