ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL TEHNICIAN II ÎN ATELIERUL PRODUCȚIE SISTEME CRIPTOGRAFICE, SECȚIA PRODUCȚIE ȘI MENTENANȚĂ SISTEME CRIPTOGRAFICE DIN CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Rădoi Claudia 92 pct. Promovat
2. Voicu Dorin 92 pct. Promovat

 

Candidații  nemulţumiti de punctajul obţinut  pot formula contestaţie până la data de 20.03.2020, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Ghiorghe Daniela, 021/4233058, int. 258.