ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific în Laborator radiometrie din Secţia radiometrie.

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific în Laborator radiometrie din Secţia radiometrie.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Tudoran Camelia-Doina 9,10 Admis

 

    Candidaţii admişi vor susţine proba orală şi practică în data de 06.07.2018, ora 09.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 04.07.2018, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

    Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta, telefon 021/332.11.99 int. 144.  

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02512/C BUCUREŞTI , ASTĂZI …………., ORA …………. .

    OFIŢER DE SERVICIU PE UNITATE

 

    ..