ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV (mecanic întreţinere utilaje confecţii) în Grupa mentenanţă şi microproducţie aparatură de control nuclear şi chimic din Secţia microproducţie

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Acon Petra 67 Admis

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 22.07.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 18.07.2019, între orele 07.30 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.