ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. III la Securitate și sănătate în muncă din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-MLA-380 46.00 puncte RESPINS
2. ACTTM-MRG-384 Neprezentat RESPINS
3. ACTTM-PV-5408 56.33 puncte ADMIS
4. ACTTM-NF-5510 75.67 puncte ADMIS

 

Candidații declarați ”ADMIS” vor susţine proba de interviu în data de 11.07.2022, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 07.07.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana 021/4233058, int. 144/258.