ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de tehnician debutant în Atelierul producţie sisteme criptografice la Secţia producţie şi mentenanţă sisteme criptografice din Centrul de testare evaluare şi cercetare ştiinţifică sisteme informatice şi comunicaţii al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Voicu Dorin 88 puncte Admis
2. Troia Lucian-Gabriel 33 puncte Respins

 

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 03.07.2019,ora 11.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 01.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Dumitru Elena, 021/4233058, int. 144/258.