ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Magaziner în Atelierul mentenanță sisteme criptografice din Secţia producție și mentenanță sisteme criptografice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Ivan Ion 91 Admis
2. Ivănuș Daniel 54 Admis

 

Candidații admiși  vor susţine proba de interviu în data de 04.07.2019, ora 1000, la sediul U.M. 02512 Bucureşti.

 

Candidații nemulţumit de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 02.07.2019, ora 1400, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c.dr.ing. BOTEANU Adina, telefon 021 423 30 58 int. 280.