ANUNȚ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

  1. Pentru postul vacant de execuție de personal civil contractual de cercetător ştiinţific în Laboratorul testare-evaluare aeronave la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor
Nr. crt. Codul candidatului Nota la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. CSLTEA-02512Z-01 8,77 Admis

 

  1. Pentru postul vacant de execuție de personal civil contractual de cercetător ştiinţific gradul III în Laboratorul instrumentare sisteme și achiziție date la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor
Nr. crt. Codul candidatului Nota la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. CS3LISAD-02512Z-01 9,08 Admis

 

Candidatul declarat ,,admis” în urma probei scrise pentru postul de cercetător ştiinţific va susține  proba orală și practică la sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești în data de 04.07.2022 ora 09.00.

Candidații nemulțumiți de rezultatele la proba scrisă pot formula contestație până la data de 30.06.2022 ora 1530 conform art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la  sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Mr. Toma Maria, tel 0251435292, int 110.