ANUNȚ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru promovare în grad profesional pentru postul de inginer gr.II din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Mențiunea promovat/nepromovat
1. STOIAN SORIN-PETRIȘOR 80 Promovat

 

 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatele probei scrise poate formula contestație până la data de 25.08.2022 ora 1530 conform art. 45, alin.7 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la  sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Mr. Toma Maria, tel 0251435292, int 110.