ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior economist specialist IA în cadrul Biroului financiar-contabil

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea

în gradul profesional imediat superior economist specialist IA în cadrul

Biroului financiar-contabil

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. P.c.c.ec. Jugureanu Nicoleta 98 Admis

 

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.07.2018, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

    Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.e. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.  

 

    COMISIA DE CONCURS

 

   

                                       

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02512/C BUCUREŞTI , ASTĂZI …………., ORA …………. .

    OFIŢER DE SERVICIU PE UNITATE