ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior subinginer III în Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare – Colectiv mascare şi mijloace pirotehnice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. P.c.c.ing. Popescu Christian 93,75 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 11.07.2019, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.e. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.