Anunț cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de analist (programator) ajutor II din Biroul administrare rețele și INFOSEC din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Gherghina Adina-Maria 90,67 ADMIS
2. Luțan Silviu-Adrian Neprezentat RESPINS

 

Candidata declarată admis va susţine proba de interviu în data de 06.01.2020, ora 11.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidata nemulţumită de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 30.12.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Plt. Belgiu Adrian 021/4233058, int. 144/258.