ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer debutatnt la Centrul de Testare Evaluare și Cercetare Științifică Sisteme Informatice și Comunicații al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Argeșanu George-Gabriel 50,3 ADMIS
2. Marinică Eugen-Dan 71 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 20.08.2019, ora 11.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 14.08.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 144/258.