ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant la Biroul achiziţii publice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Argeșanu George-Gabriel 50 puncte ADMIS
2. Tudosie Marian-Valentin 20 puncte RESPINS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba de interviu în data de 04.12.2019, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 02.12.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana-Mihaela, 021/4233058,                     int. 144/258.