ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr.II în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secția cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Punctaj la proba scrisă
Menţiunea
admis/respins

1.
Dobre Florin-Mădălin
74,53
ADMIS

 

Candidatul admis va susține proba de interviu în data de 10.12.2021, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 08.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058, int. 144/258.