ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent IA la Compartimentul documente clasificate

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Badea Elena-Roxana ADMIS
2. Corbu Mădalin-Iulian Neprezentat RESPINS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba de interviu în data de 17.07.2019, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 15.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana-Mihaela, 021/4233058,                     int. 144/258.