ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de Tehnician debutant   în Atelierul producție sisteme criptografice din Secţia producţie şi mentenanţă sisteme criptografice            

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Rădoi Claudia-Mihaela 82 Admis

 

Candidatul admis  va susţine proba de interviu în data de 03.07.2019, ora 1100, la sediul U.M. 02512 Bucureşti.

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 01.07.2019, ora 1400, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c.dr.ing. BOTEANU Adina, telefon 021 423 30 58 int. 280.