ANUNŢ CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT STAGIAR LA PLANIFICARE, ORGANIZARE, URMĂRIRE PRODUCȚIE, CONTROL TEHNIC DE CALITATE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC AL REZULTATELOR CERCETĂRII DIN CENTRUL DE MICROPRODUCȚIE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC DIN AGENȚIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

 

Observații

1. Bițună Gabriel-Floricel Admis  

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 17.01.2022, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidatul nemulţumit de rezultatele selecţiei dosarelor poate formula contestaţie până la data de 10.01.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt.maj. Belgiu Adrian 021/4233058 int.258/144.)