Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de analist (programator) ajutor II la Biroul administrare rețele și INFOSEC din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

Observaţii

1.

Gherghina Adina-Maria

Admis

2.

Luțan Silviu-Adrian

Admis

Candidatul va prezenta cazierul judiciar valabil în data susţinerii probei scrise, respectiv 23.12.2019.

3.

Iancu Silviu -Octavian

Respins

Nu îndeplineşte toate condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului menţionat în anunţul de participare la concurs, conform art. 3 lit. f) din H.G. 286/2011 şi art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015, respectiv, dosarul de concurs nu cuprinde Diploma de bacalaureat din care să rezulte tipul de studii liceale absolvite și/sau Certificat de absolvire a cursului de specializare ajutor programator.

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 23.12.2019, ora 11.00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 17.12.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt. Belgiu Adrian, 021/4233058 int.258/144.)