ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie  de Inginer gr. II la Biroul administrare reţele şi INFOSEC din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Aldea Ionuț Admis

 

Candidații ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 02.07.2019, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 25.06.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int.258/144.)