ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV (mecanic întreţinere utilaje confecţii) în Grupa mentenanţă şi microproducţie aparatură de control nuclear şi chimic din Secţia microproducţie

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Acon Petra ADMIS
2. Rusănescu Nicolae RESPINS Neîndeplinirea condiţiilor specifice necesare

(calificare ca mecanic întreţinere utilaje confecţii)

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 16.07.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 12.07.2019, ora 15.30, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.