ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în Biroul Resurse Umane – Secţia Stat Major

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului

1.
STAN ANDREEA-MIHAELA
ADMIS

2.
MARINCEL FLORIN
RESPINS
Candidatul nu îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv nu are perfecţionare/ specializare în domeniul Resurse Umane, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 din Ordinul M 68/2015.

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 22.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.
Candidatul nemulţumit de rezultatul selecţiei dosarelor poate formula contestaţie până la data de 20.06.2022, ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128.