ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secția cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Dobre Florin-Mădălin Admis
2. Marghescu Mihaela-Corina Respins Candidatul nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv, vechimea în specialitate, conform art.6 alin.(2) lit.d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 68/2015 pentru aprobarea ”Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual in Ministerul Apărării Naționale, precum si a Procedurii de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior in Ministerul Apărării Naționale”.

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 26.11.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int.258/144.)