ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent IA la Compartimentul documente clasificate din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. Badea Elena-Roxana Admis
2. Corbu Mădălin-Iulian Admis
3. Trică Georgeta Respins candidatul nu îndeplineşte toate condiţiile specifice  necesare pentru ocuparea postului menţionat în anunţul de participare la concurs, conform art. 3 lit. f) din H.G. 286/2011 şi art. 6 alin. (2) lit. d) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68/2015, respectiv vechimea minimă de 6 ani şi 6 luni într-o funcţie prevăzută cu nivel de studii medii şi întrucât candidatul nu a depus la dosar curriculum vitae, document prevăzut la art. 6 lit. g) din H.G. 286/2011, prin urmare dosarul este „respins”.

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 11.07.2019, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (P.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058 int.258/144.)