ANUNŢ CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE INGINER DEBUTANT LA ATELIERUL PRELUCRĂRI MECANICE DIN CENTRUL DE MICROPRODUCȚIE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC DIN AGENȚIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

 

Observații

1. Lupu Ștefan-Valentin Admis  
2. Munteanu Marian-Ionuț Admis  
3. Cotescu Adrian-Petrișor Admis  
4. Ivan Alexandra Admis Candidata va prezenta cazierul judiciar valabil în data susţinerii probei scrise, respectiv 06.12.2021.

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 26.11.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt.maj. Belgiu Adrian 021/4233058 int.258/144.)