ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat I în Atelierul producție sisteme criptografice din Secţia producție și mentenanță sisteme criptografice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Dobre Ana 82 Admis

 

Candidatul admis  va susţine proba de interviu în data de 04.07.2019, ora 1000, la sediul U.M. 02512 Bucureşti.

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 02.07.2019, ora 1400, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c.dr.ing. BOTEANU Adina, telefon 021 423 30 58 int. 280.