ANUNŢ CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT DEBUTANT ÎN BIROUL PROGRAME DE CDI DIN SECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE CDI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Referent debutant

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

1. Ilie Mihaela Admis      –
2. Cristea Gabriela Admis       –
3. Nicolae Roberto-Alexandru Admis
4. Grigore Rodica Admis
5. Ilie Florin-Iulian Admis

 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 03.12.2021,ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 25.11.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt.maj. Ghiorghe Daniela 021/4233058 int.258/144.)