ANUNȚ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de Cercetător științific gradul III în Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

Nr. crt. Codul candidatului Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. CS3LMPATE-02512Z-01 ADMIS

 

Candidatul al cărui dosar a fost ,,admis” va susține proba scrisă în data de 15.12.2021 ora 12.00, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești.

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 14.12.2021 ora 1500 conform art. 20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la  sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Pcc ing. Țigăniuc Daniel, tel 0251435292.