ANUNȚ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

  1. Pentru postul vacant de conducere de personal civil contractual de Șef atelier gr. II în Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor
Nr. crt. Codul candidatului Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. SA2AAZSL-02512Z-01 ADMIS

 

  1. Pentru postul vacant de execuție de personal civil contractual de Inginer debutant în Compartimentul planificare și specificații tehnice la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor
Nr. crt. Codul candidatului Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. IDCPST-02512Z-01 ADMIS
2. IDCPST-02512Z-02 ADMIS
3. IDCPST-02512Z-03 ADMIS
4. IDCPST-02512Z-04 ADMIS
5. IDCPST-02512Z-05 ADMIS
6. IDCPST-02512Z-06 ADMIS

 

Candidații ale căror dosare au fost ,,admise” vor susține proba scrisă la sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești, astfel:

  • Pentru postul de șef atelier gr. II în data de 06.12.2021 ora 13.00;
  • Pentru postul de inginer debutant în data de 06.12.2021 ora 09.00;

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 29.11.2021 ora 1500 conform art. 20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la  sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, Str. Aviatorilor nr 10, Ghercești, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Mr. Toma Maria, tel 0251435292, int 110.

Accesul personalui în Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor se face cu respectarea art.12 alin.4 din Anexa 3 la H.G. nr.1130 din 22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislația în vigoare.