ANUNŢ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil, de execuție, cercetător științific gradul III în Laboratorul comandă-control platforme autonome din Secția cercetare științifică platforme autonome aeriene din Centrul de cercetare și inovare pentru sisteme de armamente

 

Nr. crt. Gradul, numele

și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 ACTTM-MI-981 ADMIS

 

Candidatul al cărui dosar a fost „ADMIS” va susține proba scrisă în data de 04.07.2024,
ora 10.00, la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare.

Candidatul nemulțumiți de rezultatul selecției dosarului poate formula contestație până la data
de 01.07.2024, ora 14:00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, tel. 021.423.30.58 int. 171.