ANUNŢ CU REZULTATUL PROBEI SCRISE AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT DE SPECIALITATE GR. II LA PERSONAL DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Dascălu Roxana-Mihaela 96,33 pct. Promovat

 

Candidata  nemulţumită de punctajul obţinut  poate  formula contestaţie până la data de 23.03.2022, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 258.