ANUNŢ CU REZULTATUL PROBEI SCRISE AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL REFERENT II ÎN LABORATORUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SISTEME DE SECURITATE CIBERNETICĂ DIN SECȚIA CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AVANSATE ȘI SISTEME DE SECURITATE DIN CENTRUL DE CERCETARE ȘI INOVARE PENTRU TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚII DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Cristea Gabriela 98,66 pct. Promovat

 

Candidata  nemulţumită de punctajul obţinut  poate  formula contestaţie până la data de 24.10.2022, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 258.