ANUNŢ CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. II LA BIROUL SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI STANDARDIZARE DIN SECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE CDI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE DIN AGENȚIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Cutieru Petre-Daniel 93 pct. Promovat

 

Candidatul  nemulţumit de punctajul obţinut  poate  formula contestaţie până la data de 29.09.2022, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 258.