Anunt de angajare asistent de cercetare stiintifica, CTECSA

Postul pentru care se organizează concurs:

Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul sisteme şi platforme autodirijate din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale (1 post).

Principalele cerinţe ale postului sunt cercetarea ştiinţifică în domeniul armamentelor

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniile fundamentale:

Științe inginerești, specializarea: Echipamente și sisteme electronice militare/Comunicații pentru apărare și securitate/Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională/Muniții, rachete, explozivi și pulberi/Materiale energetice.

Matematică și științe ale naturii, specializarea: Informatică/Fizică.

 1. să aibă o vechime în muncă de cel puțin 6 luni;
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret” sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 3. să aibă cunoştinţe de operare pe calculator – pachetul Microsoft Office;
 4. să cunoască soft-uri specializate privind proiectarea asistată de calculator, simulare sau analiză cu element finit – AutoCAD / SolidWorks / Catia / PTC Creo / Autodyn / Ansys etc.

Bibliografia de concurs:

 1. *** – Instrucţiunea I.1000.4 privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor, Departamentul pentru Armamente, Bucureşti, 2006.
 2. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. I 1000.5 – Instrucţiune privind managementul activităţilor de cercetare dezvoltare şi inovare în cadrul MapN.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 6. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 7. curriculum vitae – model european;
 8. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 9. dosar de plastic cu şină.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c.ing. Ghimiş Olivia, nr. de telefon 021/4233058 int. 217.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 06.07.2019;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi: 08.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 09-11.07.2019;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 12.07.2019;
 • proba scrisă şi practică: 15.07.2019, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise şi practice: 16.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrise şi practice: 17-19.07.2019;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise şi practice: 22.07.2019;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise şi practice: 22.07.2019;
 • proba orală: 23.07.2019, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei orale: 24.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei orale: 25-29.07.2019;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei orale: 30.07.2019;
 • comunicarea rezultatelor probei orale: 30.07.2019;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: 07.08.2019.
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 12.08.2019;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 13.08.2019;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 217/258, la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 273 persoană de contact p.c.c.ing. Ghimiş Olivia.